Nove cene tarif na Rednem ceniku električne energije za male poslovne odjemalce

Male poslovne odjemalce obveščamo, da bodo s 1. 7. 2022 stopile v veljavo nove cene tarif na našem Rednem ceniku električne energije za male poslovne odjemalce. Z novimi cenami se prilagajamo še vedno trajajoči energetski negotovosti na veleprodajnih trgih električne energije, kjer cene tudi za prihodnost ne kažejo znakov umirjanja. Naše osnovno vodilo ob tem ostaja dolgoročna in stabilna dobava po transparentnih cenah vsem odjemalcem, ki zase izberejo našo storitev.

Nove cene tarif na Rednem ceniku električne energije za male poslovne odjemalce bodo od vključno 1. 7. 2022 znašale: VT: 0,11399 eur/kWh, MT: 0,08999 eur/kWh, ET: 0,10799 eur/kWh (cene brez DDV). Uveljavitev novih cen tarif lahko pomeni povišanje plačila za električno energijo za male poslovne odjemalce (v nadaljevanju: kupce), ki jim bo dobavitelj GEN-I, d.o.o., (v nadaljevanju: prodajalec) na dan 1. 7. 2022 in po tem datumu dobavljal električno energijo po navedenem ceniku (tudi npr. po izteku veljavnosti cen, dogovorjenih z dodatkom k pogodbi).

Skladno z veljavnimi Splošnimi pogoji družbe GEN-I, d.o.o., za dobavo električne energije malim poslovnim odjemalcem (v nadaljevanju: Splošni pogoji) imajo kupci pravico, da v roku enega meseca po uveljavitvi novih cen tarif pisno odstopijo od sklenjene/ih pogodb/e o dobavi električne energije brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni. Pisni odstop se lahko poda na elektronski/poštni naslov prodajalca. V tem primeru mora kupec izvesti postopek menjave dobavitelja v prvem možnem roku, ko je to mogoče skladno s predpisi, pri čemer prodajalec GEN-I, d.o.o., te menjave za kupca ne ureja. Prodajalec kupcu vse do formalne zamenjave dobavitelja zaračunava električno energijo po novih cenah tarif (razen v primeru veljavnosti cen, dogovorjenih z dodatkom k pogodbi). Kupec mora v primeru odstopa od pogodbe prodajalcu poravnati vse do tedaj neporavnane finančne obveznosti.

Upoštevaje zakonske zahteve in določila navedenih Splošnih pogojev, so kupci obveščeni o spremembah in datumu uveljavitve novih cen tarif ter pravici do odstopa neposredno z obvestilom na hrbtni strani računa za električno energijo oz. ločenim dopisom, kar velja kot dodatek k pogodbi in je pravno zavezujoče.

Sprememba cenika z novimi cenami tarif je dostopna tukaj.

Cena mesečnega nadomestila, znižanega mesečnega nadomestila ob koriščenju EKO popusta za prejemanje računa v elektronski obliki in cena dodatka za izbiro vira energije na Rednem ceniku električne energije za male poslovne odjemalce ostajajo nespremenjene.